‘Honderden werknemers en enkele miljoenen euro’s’

Na een langlopend traject heeft het Gerechtshof Den Haag op dinsdag 10 december uitspraak gedaan over de correcte toepassing van de cao Waterbouw en de buitenlandregeling. Daarbij ging het met name om de toepassing van de Wachtgeldregeling door Van Oord. Eerder had de rechtbank Rotterdam al geoordeeld dat Van Oord onder meer de Wachtgeldregeling onjuist had toegepast. Van Oord ging in hoger beroep. Nu heeft ook het Hof FNV Waterbouw op nagenoeg alle punten in het gelijk gesteld. Lees meer

Op 2 december 2019 kwamen FNV Waterbouw en CNV in actie tegen Van Oord. De bonden boden de maritieme dienstverlener een petitie aan die massaal is ondertekend door de werknemers. Die maken bezwaar tegen de aantasting van hun arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf, stap voor stap, jaar na jaar. Daarbij duldt Van Oord geen tegenspraak van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden en drukt het eenzijdig de verslechteringen door. Met name het Buitenlandcontract van het bedrijf kan op kritiek rekenen.

Lees meer

FNV Waterbouw en CNV komen in actie tegen Van Oord. Vandaag boden de bonden de maritieme dienstverlener een petitie aan die massaal is ondertekend door de werknemers.

Die maken bezwaar tegen de aantasting van hun arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf, stap voor stap, jaar na jaar. Daarbij duldt Van Oord geen tegenspraak van werknemers of hun vertegenwoordigers en drukt het eenzijdig de verslechteringen door.

Lees meer

Aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Boskalis en Van Oord
Beste mensen,

Zoals bekend houden Van Oord en Boskalis duidelijk de boot af om een Buitenlandovereenkomst met de vakbonden af te sluiten. Hiermee onthouden zij hun medewerkers die in het buitenland werken een loonsverhoging.

Boskalis heeft weliswaar voor 2018 eenzijdig de salarissen voor de mensen die onder de Buitenlandovereenkomst vallen, verhoogd. Echter, voor de jaren 2017 en 2016 hebben zij niets erbij gekregen.

Van Oord heeft haar medewerkers die onder de Buitenlandovereenkomst vallen helemaal niets toegekend. En dit zijn nog maar de eerste nadelige consequenties voor de betrokken medewerkers die te maken hebben met de Buitenlandovereenkomst die niet meer afgesloten wordt met vakbonden.

Lees meer

Aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Boskalis en Van Oord

Stand van zaken ‘Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland’

Beste mensen,

Het traject rond de cao arbeidsvoorwaarden is afgerond. Het onderhandelingsresultaat is door alle achterbannen akkoord bevonden en we zijn inmiddels druk bezig met de uitwerking van de gemaakte afspraken. Dit gaat de komende weken en maanden verder plaatsvinden. Uiteraard zullen wij jullie van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Lees meer

Na een lang lopend traject heeft de rechtbank Rotterdam FNV Waterbouw in het gelijk gesteld inzake de juiste toepassing van de Wachtgeldregeling. Namens haar leden spande FNV Waterbouw vorig jaar een procedure aan tegen Van Oord.

FNV Waterbouw was en is van mening dat wanneer na afloop van een uitzendperiode in het buitenland er aansluitend geen werk door Van Oord kan worden aangeboden, de Wachtgeldregeling, opgenomen in de cao Waterbouw, direct van toepassing is. Van Oord betaalde echter pas wachtgeld nadat ze eerst het opgebouwd buitenlandverlof ( uit eerdere uitzendperioden), vierploegenverlof en cursusverlof hadden afgeschreven. En dan ook nog zonder overleg met de werknemers..!

Uitspraak rechtbank is duidelijk

De uitspraak van de rechtbank is duidelijk: Van Oord heeft de Wachtgeldregeling onjuist toegepast.

Volgens de rechter komt het voor risico van de werkgever als de werkgever geen werk kan aanbieden. De Wachtgeldregeling is dan bedoeld om inkomensterugval op te vangen op kosten van de werkgever. Niet zoals nu gebeurde door het afschrijven van verlofdagen op kosten van de werknemers. Daarnaast gaf de rechter aan dat verlof bedoeld is om werknemers uit te laten rusten na een lange periode van arbeid en niet om het niet kunnen aanbieden van werk op te vangen.

Het liefst was FNV Waterbouw zonder tussenkomst van een rechter eruit gekomen.
Jarenlang heeft FNV Waterbouw overleg gevoerd over dit dossier met Van Oord en hen er op gewezen dat zij de Wachtgeldregeling onjuist toepasten. Getracht is ook om samen een minnelijke regeling te treffen, het uiteindelijke resultaat daarvan was echter voor de leden onvoldoende, zodat er uiteindelijk geen andere mogelijkheid restte dan in het belang van onze leden hieromtrent een uitspraak door een onafhankelijke derde te laten doen. Wel is het zo dat Van Oord nog in hoger beroep kan.

Een groot succes dankzij de inzet van onze leden!

Om dit voor elkaar te krijgen hadden wij de beschikking over twee topadvocaten. Maar zonder informatie, doorzettingsvermogen en geduld van onze betrokken leden was dit nooit gelukt. Een groot compliment voor de inzet van onze leden dus!

Een mooi succes. En FNV Waterbouw doet meer. We onderhandelen over een goede cao en buitenlandregeling. We maken ons hard voor uw pensioen. We staan leden bij in individuele (ontslag) zaken en komen met u samen op voor veilig en gezond werken in deze mooie sector. En tegen verdringing van uw werk.

Samen staan we sterker: word ook lid!

U ziet het …..samen met onze leden kunnen wij veel bereiken. Met en voor u, de vakmensen in de waterbouw!
Om dit goede werk te kunnen blijven doen is het belangrijk dat wij voldoende leden hebben, want hoe meer leden, hoe meer invloed en nog meer resultaat!

Word ook lid, zodat we ons werk voor de werknemers in de Waterbouw kunnen voortzetten!

Klik hier om lid te worden.

P1070647Van Oord heeft FNV Waterbouw ingelicht inzake hun besluit om 19 arbeidsplaatsen op de stationaire vloot te schrappen. Aanleiding is de onzekere markt die zorgt voor minder werk. Ook is een flink deel van de stationaire vloot gesloopt. Met als gevolg: ‘teveel mensen voor het beschikbaar werk en materieel’, aldus Van Oord.

Lees meer

De verwachting is dat de vraag naar wind offshore energie, zowel in Europa als daarbuiten, in de komende jaren verder toeneemt. We zien dat de grote baggerbedrijven en nu ook de middelgrote bedrijven hun dienstenpallet aanvullen met activiteiten uit de wind-offshore sector. Baggerschepen worden omgebouwd en werknemers worden afwisselend ingezet voor bagger en wind offshore werkzaamheden. Het is dus van belang dat FNV Waterbouw deze ontwikkelingen volgt. Lees meer

“Goed om te horen dat Van Oord een goed jaar achter de rug heeft en tegelijkertijd aangeeft geen banen te willen schrappen dit jaar, ondanks de mindere verwachtingen voor 2016”, aldus FNV Waterbouw voorzitter Charley Ramdas. “Ook goed om te horen dat Van Oord wil blijven investeren in kennis en innovatie. Daar past ook bij het investeren in de hardwerkende medewerkers, dankzij wie deze goede bedrijfsresultaten bereikt kunnen worden. Want, zoals deze week in de Volkskrant 11 vooraanstaande hoogleraren al verklaarden: het succes van een bedrijf op langere termijn wordt in belangrijke mate bepaald door de betrokkenheid en de inzet van de medewerkers.”

2015: record omzet en winst
Van Oord heeft een prima 2015 achter de rug, met records voor omzet en winst. Maar het bedrijf deelde wel mee: ‘Dat gaan we in 2016 niet evenaren. Omzet en winst zullen lager uitkomen.’

Lees meer

Eind november 2015 meldden wij u dat Van Oord uw vakbondsvertegenwoordiger, Charley Ramdas, niet langer als gesprekspartner namens FNV Waterbouw beschouwde. Directe aanleiding hiertoe was de vasthoudende opstelling van FNV Waterbouw, gesteund hierin door een overgrote meerderheid van onze leden bij Van Oord, inzake het aankaarten van de slechte leef- en arbeidsomstandigheden van medewerkers op het Prorva project.

Van veel werknemers van Van Oord ontvingen wij bovendien tal van steunbetuigingen, waarmee zij hebben aangegeven dat het niet aan de werkgever is om te bepalen wie hun vakbondsvertegenwoordiger is. Maar dat zij dit uiteraard zelf bepalen.

In december 2015 heeft FNV Waterbouw, mede op basis van alle steunbetuigingen, Van Oord schriftelijk gemeld hun besluit onacceptabel te vinden. Van Oord tastte hier immers de fundamentele rechten van werknemers aan. Tegelijkertijd riepen wij Van Oord op toch weer het gesprek met ons aan te gaan om verdere escalatie te voorkomen. Temeer omdat wij niet alleen vanuit het Prorva project, maar ook vanuit andere projecten, verontrustende signalen bleven ontvangen.

Constructief gesprek
Inmiddels heeft Van Oord aan onze oproep gehoor gegeven en hebben wij met elkaar weer een constructief gesprek gevoerd. Met ook als resultaat dat ondergetekende door Van Oord weer wordt geaccepteerd als uw rechtmatige vakbondsvertegenwoordiger.

Wij zullen niet alleen de ontwikkelingen op het Prorva project kritisch blijven volgen, maar uiteraard ook andere projecten en actuele ontwikkelingen. En daar waar nodig in contact treden met de Van Oord directie, Personeelszaken en/of de Ondernemingsraad.