,

Drukbezochte bijeenkomsten over Pensioen onderhandelaarsakkoord

Van 11 tot en met 13 juni jongstleden organiseerde de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, 21 informatiebijeenkomsten door het gehele land over het vorige week afgesloten Pensioen onderhandelaarsakkoord. Dit om de leden meer inzicht te geven over wat dit akkoord allemaal inhoudt. En om hen te helpen hun keus te bepalen met het stemmen via het raadgevend Pensioenreferendum. Dit kan nog tot zaterdag 15 juni, 12.00 uur. Daarna beslist het FNV ledenparlement, statutair het hoogste FNV orgaan, erover.

Pensioen Onderhandeingsakkoord

Voor- en tegenstanders bijeen in Rotterdam

Ook in het Postiljon Convention Centre WTC Rotterdam vond op 13 juni een drukbezochte bijeenkomst plaats. Voor- en tegenstanders van het akkoord lieten zich onder leiding van FNV regiocoördinator Jan Stam informeren door FNV-pensioendeskundige Susan Eijgermans. “Ik ga niet meedoen aan deze show van de FNV”, roept een havenwerker. “Ik kan me de emotie voorstellen”, reageert Jan Stam. “Maar er zijn mensen hier die informatie willen horen om hun stem goed uit te kunnen brengen.” Een flink deel van de ongeveer driehonderd aanwezigen applaudisseert hier vervolgens voor.

Zwaar werk

Tal van vragen worden gesteld. Vooral over de langzamer oplopende AOW leeftijd, de ‘ins en out’s van het nieuwe pensioencontract en over zwaar werk. Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren. Een nog op te richten Stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de vakbonden, werkgevers en de regering komen te zitten, moet dit allemaal uit gaan werken. Er komt een fonds van 800 miljoen euro beschikbaar voor maatwerk in de sectoren.
Inmiddels hebben al 230.000 vakbondsleden hun stem uitgebracht. Stemmen kan nog tot zaterdag 15 juni, 12.00 uur.

Het pensioenakkoord, waar gaat het om?

In het onderhandelaarsakkoord staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken.
De afspraken op een rij:

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog.
  • Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren.
  • Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, waardoor indexatie eerder bereikbaar is.
  • De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk lager.
  • Bij de invoering van het nieuwe collectieve pensioenstelsel worden eventuele nadelige gevolgen van het afschaffen van de doorsneesystematiek gecompenseerd voor alle leeftijdsgroepen. De exacte invulling van de compensatiemaatregelen wordt in de stuurgroep nader bepaald.
  • Zelfstandigen kunnen gemakkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel.

Internationale solidariteit op 1 mei

Miljoenen mensen vierden wereldwijd op 1 mei jongstleden de internationale Dag van de Arbeid. Ook in Amsterdam vierde de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, deze dag van sociale solidariteit. Vele duizenden mensen verzamelden zich op het Museumplein om actie te voeren voor een Socialer Nederland. Met name voor:
• Een eerlijk loon
• Meer vaste contracten
• Een fatsoenlijk pensioen

Na toespraken van onder meer FNV voorzitter Han Busker en een aantal spraakmakende kaderleden uit enkele sectoren, zoals uit onder meer de Schoonmaak en de FNV Jongeren, werd een kleurrijke mars ingezet richting de Dam.
Kijk zelf hier naar de 1 mei aftermovie.

Pensioenactie 29 mei
Op de Dam werd tot slot ook opgeroepen om allemaal in actie te komen voor een goed pensioen op 29 mei a.s.. Want iedereen hoort op tijd te kunnen stoppen met werken. En zonder financiële zorgen van die oude dag te kunnen genieten. Lees hier voor meer info.

Gecertificeerde 4e jaars STC Waterbouwers gaan op stage

In totaal 30 jonge 4e jaars waterbouwers (toekomstige baggermeesters, stuurmannen, werktuigkundigen) ontvingen 28 januari jongstleden tijdens het STC mbo College Maritiem & Techniek / Waterbouw certificatenuitreiking hun certificaat. Hiermee garandeerden zij zich meteen van een (2e) stageplaats bij erkende waterbouwbedrijven als Van Oord, Boskalis, De Boer, Jan De Nul, DEME, etc. Inmiddels heeft nagenoeg eenieder ook een stageplaats gevonden.

In het zonnetje gezet

Allen werden fraai en humoristisch in het zonnetje gezet door hun mentor en erkend paardenmenner Richard Becker. Onder applaus van ouders, broers, zussen en fans beklommen de blije waterbouw studenten één voor één het podium van de fraaie Lloydzaal, op de 13e verdieping van het STC gebouw aan de Lloydstraat in Rotterdam. Nautilus/FNV Waterbouw communicatie adviseur Hans Walthie was er ook bij en sprak onder meer met Gijs Hol (20 jaar), uit Zevenhuizen, één van de gecertificeerden.

Baggeren in Ecuador

Gijs Hol: ‘Ik ben natuurlijk blij met het certificaat en vooral ook met mijn stageplek op de sleephopperzuiger Charles Darwin van Jan De Nul. Ik hoef gelukkig ook geen hertentamens meer te doen. Dus kan ik, na mijn stage van 5 maanden, gelijk mijn diploma op gaan halen. Dat geeft wel een lekker gevoel ja. Mijn eerste stage heb ik bij Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp uit Zwolle gedaan. Dus van een klein bedrijf, waar ik ook veel heb geleerd, ga ik nu naar een heel groot internationaal bedrijf, gevestigd in Luxemburg en België. We gaan een kanaal uitbaggeren en verbreden in Ecuador. Ik vaar dan 6 weken op, 6 af.’

‘Boem, dat is het’

‘Dat wordt wel spannend ja, zo ver weg. Ik kijk er vooral naar uit of ik de op school geleerde theorie kan gaan toepassen in de praktijk. Je krijgt hier op school een goede theoretische onderbouwing. Dat sluit goed aan bij de baggerpraktijk. Dat heb ik al tijdens mijn eerste stage gemerkt. Of ik als kind al wilde gaan baggeren? Nou, niet direct. Maar toen ik hier op de Open STC Dag kwam in 2015 en ik zag de praktijklokalen van de Waterbouw sectie, voelde ik gelijk ‘Boem, dat is het!’ Het lijkt me machtig om straks als machinist echt aan de slag te gaan na mijn studie hier!’

20190201GijsHol

Positie FNV Waterbouw/Nautilus in politieke discussie over minimumloon

Bescherming van de werkgelegenheid
Sinds jaar en dag staat Nautilus pal voor een sterke en gezonde Nederlandse zeevaartsector. Werkgelegenheid voor onze leden, goede en sociale arbeidsvoorwaarden, veilig werk en respect voor maritieme professionals staan centraal.

Sociale bescherming van zeevarenden en respect voor de regels zijn de absolute basis. In de zeevaart gelden internationale regels, zoals het Maritiem Arbeidsverdrag. Andere regels gelden op nationaal niveau, zoals de wet over het minimumloon (WML).

Uitbuiting voorkomen
Vakbonden zoals de FNV, waar Nautilus ook lid van is, hebben zo’n eeuw geleden hard gevochten voor de invoering van een wettelijk minimumloon. De WML voorkomt uitbuiting en beschermt de Nederlandse arbeidsmarkt. Concurrentie op steeds lagere lonen is slecht voor de Nederlandse arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Dit leidt tot een neerwaartse loonspiraal. Daarom geldt in Nederland, net als in veel andere landen, een minimum.

Ontduiking WML terecht aangepakt
Een goed voorbeeld is de ontduiking van de WML, enige jaren geleden, door een havensleper in het Amsterdamse havengebied. Nautilus kreeg toen bewijs in handen dat dit bedrijf zijn Filipijnse werknemers onderbetaalde. Hierdoor verloren andere werknemers in die sector hun baan. Hun rechtstreekse concurrent bespaarde namelijk op de loonkosten door te varen met goedkope werknemers. Maar betaling beneden minimumloon was en is niet toegestaan op sleepboten die worden ingezet in en vanuit het Amsterdamse havengebied. Hiertegen is Nautilus toen met succes in het geweer gekomen. De Inspectie SZW heeft handhavend opgetreden. Terecht en conform de wet!

Inspectie gaat niet over één nacht ijs
In Nederland is de Inspectie SZW belast met het toezicht en de handhaving van Nederlandse sociale wetgeving, waaronder de WML. De Inspectie verricht uitvoerig en zorgvuldig onderzoek naar mogelijke overtredingen.

De Inspectie is van mening dat de WML in bepaalde situaties ook geldt voor arbeid aan boord van zeeschepen. Soms is namelijk geen sprake van de internationale maritieme arbeidsmarkt, maar gewoon van werk in Nederland, zoals bij de havenslepers. Dan geldt de WML. Nautilus kan de Inspectie daarin volgen. Volgens de wet moet namelijk minimumloon worden betaald aan zeevarenden die hun werk steeds in de Nederlandse territoriale wateren verrichten of die werken aan boord van een zeeschip met een thuishaven in Nederland.

De reders vinden daarentegen dat zij nooit minimumloon hoeven te betalen. Zij stellen namelijk dat de WML in de gehele maritieme sector nooit heeft gegolden en ook niet zou moeten gelden.

De WML heeft altijd voorrang boven CAO-/CBA-loon
Het wettelijke minimumloon is dwingend. Als de WML geldt, dan kunnen ook CAO’s die bedoeld zijn voor de internationale zeevaart de WML nooit overrulen. Ook kan het loonniveau uit internationale CAO’s voor zeevarenden nooit worden toegepast op werk aan de wal, bijvoorbeeld op scheepswerven.

Nautilus spant zich al maandenlang in om voor de toekomst in overleg met de reders en de overheid goede afspraken te maken over het juiste toepassingsbereik van de WML. Onze insteek daarbij is een goede balans te vinden tussen bescherming van zeevarenden, van de werkgelegenheid en van de concurrentiepositie van de Nederlandse reders. Dat overleg verloopt moeizaam. Uiteraard heeft de overheid hierin het laatste woord.

Nautilus staat pal voor werkgelegenheid Nederlandse zeevarenden
Nautilus verdedigt steeds de Nederlandse werkgelegenheid voor zeevarenden. Onder meer door al decennialang voorwaarden en grenzen te stellen aan het, door krapte noodzakelijke, varen met goedkope buitenlandse zeevarenden. Ook sluiten wij cao’s voor deze groepen zeevarenden, bedoeld voor de internationale zeevaart. Zodat de Nederlandse vlag internationaal kan blijven concurreren. Van die afspraken mag echter geen misbruik worden gemaakt in situaties waar deze nooit voor bedoeld zijn.

Heeft u vragen?
Mail of bel ons (010-4771188/Infowaterbouw@nautilusint.org) en vraag naar uw vice-voorzitter Sascha Meijer of uw voorzitter Marcel van den Broek.

De Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 1 januari 2012 ontstaan door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Havensleper Hercules

, ,

Kom ook naar de FNV pensioen actievoorbereidingsdag

Sinds het klappen van de pensioenonderhandelingen eind vorig jaar is de FNV, waarbij FNV Waterbouw ook is aangesloten, samen met CNV en VCP volop in touw om acties voor te bereiden. Een eerste grote voorbereidingsactie staat gepland op 2 februari a.s. in Utrecht. U bent van harte welkom!

Meld u nu aan!

Zwaar werk

Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Ook onze leden in de waterbouw geven ons dit regelmatig aan. Ook in cao-onderhandelingen zetten we dit steeds meer, vooral via het afsluiten van generatiepacten, waarin oudere werknemers minder kunnen gaan werken, hoog op de agenda.

Samen met de FNV vinden wij als FNV Waterbouw dat in een land als Nederland iedereen op tijd moet kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent ook: Bevries de AOW-leeftijd op 66 en schrap de boete op eerder stoppen!

,

Kom naar de bijeenkomst Helden van sociaal Nederland

logo fnv

Wanneer: Woensdag 17 oktober van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Waar: Tabaksfabriek (Van Nelle Fabriek), Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam
Wat: Onze werkende helden aan het woord en de presentatie van een sociaal alternatief

Het gaat economisch gezien weer goed met Nederland. Als we de mooie woorden uit de troonrede mogen geloven gaat iedereen er komend jaar op vooruit. De harde werkelijkheid is voor velen anders. Werkenden merken té weinig van de economische groei. Terwijl de lonen achterblijven krijgen buitenlandse aandeelhouders miljarden cadeau van dit kabinet door de afschaffing van de dividendbelasting. Een kabinet dat alleen kijkt naar spreadsheets en analyses over de bloeiende economie.

Wij zetten het echte kapitaal van Nederland weer centraal; de werkenden. Door de persoonlijke verhalen van ‘de helden van sociaal Nederland’ te vertellen laten wij zien wat er echt speelt. Zorgmedewerkers, politieagenten en leraren hebben te weinig collega’s om hun werk goed te doen en daardoor een te hoge werkdruk. En te veel mensen, waaronder vele jongeren, leven in onzekerheid vanwege een flexibel contract. Dit kan en moet anders. Op 17 oktober maken de helden uit de diverse sectoren zichtbaar hoe het er werkelijk voor staat met Nederland.

KOM JIJ OOK? MELD JE NU AAN!

Wij zijn de verandering
De FNV, waarbij FNV Waterbouw ook is aangesloten, maakt zich samen met haar leden sterk voor meer zekerheid, minder werkdruk en een eerlijker verdeling van de welvaart. Dit begint bij de mensen op de werkvloer. Bij de zorgmedewerkers die opstaan voor betere zorg voor hun patiënten, cliënten en bewoners. Bij de jongeren die strijden voor meer vaste banen. Bij de medewerkers in de metaalindustrie, bouw, beveiliging en al die andere sectoren die opstaan voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Dit begint bij de werknemers die Nederland draaiende houden. Zij zijn de helden van een sociaal Nederland en zij zijn de verandering. Het kan en het moet anders. FNV presenteert haar agenda op 17 oktober.

Verander de regels
Steeds meer medewerkers uit verschillende sectoren staan op, komen in beweging, bouwen aan een sterke FNV en voeren actie. Zij bereiken resultaten. De acties staan niet los van elkaar. De jarenlange trend om alles goedkoper te maken door te bezuinigen op arbeid moet nu gekeerd worden. Om verandering te kunnen bewerkstelligen moeten de oorzaken van de problemen aangepakt worden. Zolang flexibele contracten goedkoper zijn dan vaste contracten, zal het aantal flex-contracten alleen maar stijgen. Zolang dit kabinet liever cadeautjes aan buitenlandse aandeelhouders uitdeelt is er te weinig geld voor investeringen in onderwijs, zorg en politie.

Zolang er geen regels zijn voor aanbestedingen in thuiszorg, streekvervoer en beveiliging gaat het werk altijd naar de goedkoopste aanbieder en betalen de werknemer en de klant hier de rekening voor. Het is daarom van groot belang dat we de handen ineen slaan. We voeren strijd in de sectoren en bij bedrijven om misstanden aan te pakken en onze agenda te realiseren. Daarnaast willen we samen optrekken naar de politiek om de regels te veranderen. Samen voor een socialer Nederland.

Sta op en doe mee!
De politiek praat over de mensen, wij praten met de mensen. Zij weten wat er speelt en wat er nodig is om Nederland weer sociaal te maken, om de FNV te versterken en de agenda van de FNV te realiseren.

Woensdag 17 oktober brengen we de verhalen van de helden van sociaal Nederland en de presentatie van een sociaal alternatief voor het huidige beleid. Zorg dat je er bij bent en meld je nu aan voor de bijeenkomst. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij en meld je aan! En: FNV-leden reizen gratis met de trein!

Programma bijeenkomst Helden van een sociaal Nederland 17 oktober 2018
Tabaksfabriek: Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam

10.00 uur Inloop
10.30 uur Start bijeenkomst
12.30 uur Lunch
13.15 uur Einde

ZORG DAT JE ERBIJ BENT EN MELD JE AAN!

Ana Duškov winnares Jong Haventalent prijs

‘Ik ga jongeren uit het hele land enthousiasmeren in de haven te werken’
Ana Duškov (24 jaar), werkzaam als management trainee bij ECT Rotterdam, won 7 juni de prijs van ‘Jong Haventalent’, tijdens de lustrumeditie van het Rotterdams Havenevenement. Uitgereikt in de Lloydzaal – gevuld met familieleden, vrienden, fans, Havenondernemers en -werkers – van de STC-Group in Rotterdam.

‘Haven is hele, grote wereld’
Een glunderende Ana, kort erna in gesprek met de Telegraph: ‘Ontzettend leuk dat ik ben gekozen. Ik wil jongeren enthousiast gaan maken voor werken in de Rotterdamse haven. Toen ik, na mijn afstuderen aan de Erasmus Universiteit, als management trainee aan de slag ging bij ETC, ging er ook een ‘hele grote wereld’ voor mij open. In de eerste plaats 42 kilometer havengebied, maar vooral ook alles wat zich hier afspeelt qua logistiek en transport. Een bruisend gebeuren. En alles wat daar dan nog omheen zit, qua digitalisering en technologie. Veel jongeren zijn zich hier niet van bewust. Ik wil hen hiervoor actief gaan benaderen. Ook via de weg van sociale media. Niet alleen de jongeren uit de omgeving van Rotterdam, maar ik wil ook jongeren van andere universiteiten en opleidingen in het hele land warm maken hiervoor. Hoe? Daar moet ik nog eens goed over na gaan denken. Maar vanaf nu ga ik me er volledig instorten. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!’

Havenwerker van het jaar
Andere prijswinnaars, die in het zonnetje werden gezet: Dennis Maat werd door het publiek gekozen tot Havenwerker van het Jaar. MCR-prijsfinalist Martine Kooy won de prijs van meest talentvolle mbo-student. En Stefan Gerrits de SmartPort scriptieprijs.

Ana Duškov winnares Jong Haventalent prijs

Ana Duškov winnares Jong Haventalent prijs