FNV stemt in met pensioenakkoord

In het referendum zijn in totaal 375.823 stemmen uitgebracht. Van hen stemde 76 procent voor en 23 procent tegen. 1 procent gaf geen mening. Het opkomstpercentage ligt hiermee op 37 procent. Dit is de hoogste opkomst bij een FNV-referendum tot nu toe.

stembus_pensioen

FNV-voorzitter Han Busker: ‘In dit referendum heeft een ruime meerderheid van de leden ingestemd met de aanpassingen in het pensioenstelsel en de maatregelen voor het voorlopig bevriezen van de AOW- leeftijd. Het ledenparlement heeft hier daarna eveneens mee ingestemd. Dankzij dit besluit kunnen heel veel mensen eerder stoppen met werken, zijn er regelingen mogelijk gemaakt voor mensen met zware beroepen en worden de pensioenen van miljoenen Nederlanders sneller geïndexeerd.’

Han Busker is bijzonder blij dat de vereniging tot dit besluit is gekomen. Busker: ‘Met het nieuwe contract wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld en krijgen zelfstandigen makkelijker toegang tot het pensioensysteem. De FNV is de afgelopen week overal in het land geweest om het akkoord uit te leggen en te bespreken, in afgeladen zalen en op de werkvloer, in de havens en op de kantoren. Dat is de FNV waar ik voorzitter van wil zijn.’

Signaal tegenstemmers

Busker wees ook op het belang van het signaal van de 23 procent tegenstemmers. ‘De stem van de mensen die tegen hebben gestemd is luid en duidelijk doorgekomen en is het signaal dat we door moeten gaan met het pensioenstelsel eerlijker maken. En het eerlijker maken is wat we gaan doen.’

Busker kondigde aan meer leden aan de FNV te willen binden om meer van dit soort successen te behalen. Busker: ‘Want in een rijk land als het onze is het onbestaanbaar dat terwijl alles duurder wordt de lonen van de mensen die het werk doen, achterblijven bij de winsten van de bedrijven.’
‘Daarom moeten vaste contracten de standaard worden en moet het minimumloon omhoog naar 14 euro per uur zodat er geen kinderen in dit land in armoede hoeven op te groeien’, aldus Busker.

Stuurgroep

Met de instemming van de FNV is de weg vrij voor een definitief akkoord. Dit betekent dat de afspraken worden omgezet in wetgeving, als eerste de afspraken over de AOW-leeftijd.
Over het vroegpensioen voor mensen met zwaar werk kunnen binnenkort afspraken worden gemaakt in cao’s, zodra de wettelijke boete op eerder stoppen deels is geschrapt. De FNV verwacht dat er in de sectoren de nodige actie voor moet worden gevoerd voor dergelijke regelingen.

De afspraken over een nieuw pensioenstelsel worden uitgewerkt door een stuurgroep, waar ook de vakbonden zitting in hebben.

Zie ook: https://www.fnv.nl/acties/dit-betekent-het-principeakkoord-pensioenen-voor-j

,

Drukbezochte bijeenkomsten over Pensioen onderhandelaarsakkoord

Van 11 tot en met 13 juni jongstleden organiseerde de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, 21 informatiebijeenkomsten door het gehele land over het vorige week afgesloten Pensioen onderhandelaarsakkoord. Dit om de leden meer inzicht te geven over wat dit akkoord allemaal inhoudt. En om hen te helpen hun keus te bepalen met het stemmen via het raadgevend Pensioenreferendum. Dit kan nog tot zaterdag 15 juni, 12.00 uur. Daarna beslist het FNV ledenparlement, statutair het hoogste FNV orgaan, erover.

Pensioen Onderhandeingsakkoord

Voor- en tegenstanders bijeen in Rotterdam

Ook in het Postiljon Convention Centre WTC Rotterdam vond op 13 juni een drukbezochte bijeenkomst plaats. Voor- en tegenstanders van het akkoord lieten zich onder leiding van FNV regiocoördinator Jan Stam informeren door FNV-pensioendeskundige Susan Eijgermans. “Ik ga niet meedoen aan deze show van de FNV”, roept een havenwerker. “Ik kan me de emotie voorstellen”, reageert Jan Stam. “Maar er zijn mensen hier die informatie willen horen om hun stem goed uit te kunnen brengen.” Een flink deel van de ongeveer driehonderd aanwezigen applaudisseert hier vervolgens voor.

Zwaar werk

Tal van vragen worden gesteld. Vooral over de langzamer oplopende AOW leeftijd, de ‘ins en out’s van het nieuwe pensioencontract en over zwaar werk. Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren. Een nog op te richten Stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de vakbonden, werkgevers en de regering komen te zitten, moet dit allemaal uit gaan werken. Er komt een fonds van 800 miljoen euro beschikbaar voor maatwerk in de sectoren.
Inmiddels hebben al 230.000 vakbondsleden hun stem uitgebracht. Stemmen kan nog tot zaterdag 15 juni, 12.00 uur.

Het pensioenakkoord, waar gaat het om?

In het onderhandelaarsakkoord staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken.
De afspraken op een rij:

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog.
  • Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om tot 3 jaar eerder te stoppen op basis van cao-afspraken; onderzocht wordt of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren.
  • Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, waardoor indexatie eerder bereikbaar is.
  • De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk lager.
  • Bij de invoering van het nieuwe collectieve pensioenstelsel worden eventuele nadelige gevolgen van het afschaffen van de doorsneesystematiek gecompenseerd voor alle leeftijdsgroepen. De exacte invulling van de compensatiemaatregelen wordt in de stuurgroep nader bepaald.
  • Zelfstandigen kunnen gemakkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel.
,

Kom ook naar de FNV pensioenacties op 29 mei a.s.

Sinds het klappen van de pensioenonderhandelingen eind vorig jaar is de FNV, waarbij FNV Waterbouw ook is aangesloten, samen met CNV en VCP volop in touw om acties voor te bereiden.

Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Ook onze leden in de waterbouw geven ons dit regelmatig aan. In cao-onderhandelingen zetten we dit steeds, vooral via het afsluiten van generatiepacten, waarin oudere werknemers minder kunnen gaan werken, hoog op de agenda. Samen met de FNV vinden wij als FNV Waterbouw dat in een land als Nederland iedereen op tijd moet kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent ook:

Bevries de AOW-leeftijd op 66 en schrap de boete op eerder stoppen!

Op 29 mei a.s. staan weer acties gepland in onder meer: Arnhem, Eindhoven, Groningen en Den Haag: van 11:00 tot 13:00 uur (inloop vanaf 10:00 uur).
U kunt zich hierbij aansluiten.

Zelf sluiten wij als FNV Waterbouw nadrukkelijk aan bij de actie in Den Haag. U ook? Meld u dan aan via: infowaterbouw@nautilusint.org.

Kijk ook voor meer info op de FNV pensioenactie-website: fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen

Standpunt FNV Waterbouw/Nautilus inzake onrust bij reders

RONDOM UITSPRAAK RAAD VAN STATE OVER MINIMUMLOON HAVENSLEEPDIENST

Op 17 april 2019 heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State een definitieve uitspraak gedaan over onderbetaling aan boord van sleepboten in het Amsterdamse Havengebied.

Begin februari 2019 hebben wij onze leden een nieuwsbrief gestuurd om ons standpunt over die lopende rechtszaak en over het minimumloon in de zeevaart toe te lichten. Inmiddels heeft de hoogste rechter geoordeeld dat de Inspectie SZW in die zaak terecht de Wet Minimumloon heeft gehandhaafd. Lees meer

Europarlementsleden in debat met FNV-leden en -bestuurders

Met de Europese verkiezingen in aantocht op 23 mei a.s. organiseerde de FNV maandagavond 6 mei een debat met diverse Nederlandse lijsttrekkers en politici van het Europees parlement. In het Centrale FNV Vakbondshuis in Utrecht gingen FNV- (kader)leden en -bestuurders in debat met: oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius (PvdA), Arnout Hoekstra (SP), Jeroen Lenaers (CDA), Sophie in ’t Veld (D66) en Dirk Jan Koch (Groen Links). Het debat werd geleid door FNV vicevoorzitter Tuur Elsinga.

Centraal in het debat stonden de thema’s ‘Hoe kunnen we de Europese interne markt eerlijker en socialer maken?’ en ‘Hoe kunnen we sociale dumping (uitbuiting van werkenden) door schijnconstructies van bedrijven tegengaan?’. In een voorwoord spoorde FNV Algemeen Bestuurslid Richard de Graaf de Europarlementariërs onder meer aan de Europese vrijheid van vakverenigingen hoog in het vaandel te houden. En ook om ‘eerlijker spelregels voor arbeidsmigratie’ op te stellen.

Gelijk loon voor gelijk werk

Agnes Jongerius, sinds 2014 Europarlementslid, stelde ‘dat je ook in het Europarlement steeds strijd moet leveren om je politieke doelen te realiseren. Van het begin af aan heb ik gestreden voor ‘gelijk loon voor gelijk werk’ in Europa. Als EU rapporteur heb ik me daarvoor ook hard gemaakt en we hebben onlangs belangrijke besluiten genomen hierover in het Europarlement. Het is nu aan de lidstaten, ook aan Nederland, om dit ook in hun wetgeving vast te gaan leggen.’ Edwin Atema, stichting VNB (cao naleving Transport & Logistiek) stelde dat dit een goede stap voorwaarts is, maar dat het vooral aan komt op ‘naleving van besluiten’ en dat de Europese Commissie hierin ernstig tekort schiet. ‘Sterker nog: we worden voor de gek gehouden op dit gebied door de Europese Commissie!’. Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouwen & Wonen, hield de Europarlementariërs voor op te treden tegen schijnconstructies waar onder meer Europese en ook Nederlandse werkgevers hoge huisvestingskosten inhouden van het loon van (buitenlandse) werknemers. ‘Hiervoor hebben we ook jaren geprocedeerd tegen Rimec, die dit toepaste bij zijn werknemers die werkten aan de ondertunneling van de A2 in Maastricht.’ Ook de Mensenrechten kwamen nog aan bod. Zo stelde Dirk Jan Koch, naar aanleiding van een vraag hierover uit de zaal, ‘dat Groen Links altijd tegen Handelsverdragen stemt, omdat we eerst willen dat de Mensenrechten gewaarborgd zijn…’.

Europarlementariërs in debat met FNV- leden en – bestuurders. In het midden oud-FNV-voorzitter en PvdA Europarlementslid Agnes JongeriusEuroparlementariërs in debat met FNV-leden en –bestuurders. In het midden oud-FNV-voorzitter en PvdA Europarlementslid Agnes Jongerius

Van harte welkom op de jaarvergadering van FNV Waterbouw op woensdagmiddag 29 mei!

Ieder jaar organiseert FNV Waterbouw een algemene ledenjaarvergadering. Dit jaar staat de jaarvergadering gepland op
woensdagmiddag 29 mei. De vergadering wordt gehouden in Rotterdam, op het kantoor van FNV Waterbouw/Nautilus International en begint om 13.00 uur.

Wat komt er tijdens de jaarvergadering onder andere aan de orde?

  • Jaarverslag en jaarrekening 2018
  • Begroting en werkplan 2019
  • Actuele ontwikkelingen in de sector

Na de vergadering, welke rond 17.00 uur is afgelopen, nodigen wij u graag uit voor een diner. In verband met de reservering bij het restaurant stellen wij het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft. U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering en het diner door een e-mail te sturen naar infowaterbouw@nautilusint.org of te bellen naar 010-2862989.

In de week van 14 mei ontvangt u de stukken voor de vergadering. Wij zien uw aanmelding gaarne tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Charley Ramdas

Internationale solidariteit op 1 mei

Miljoenen mensen vierden wereldwijd op 1 mei jongstleden de internationale Dag van de Arbeid. Ook in Amsterdam vierde de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, deze dag van sociale solidariteit. Vele duizenden mensen verzamelden zich op het Museumplein om actie te voeren voor een Socialer Nederland. Met name voor:
• Een eerlijk loon
• Meer vaste contracten
• Een fatsoenlijk pensioen

Na toespraken van onder meer FNV voorzitter Han Busker en een aantal spraakmakende kaderleden uit enkele sectoren, zoals uit onder meer de Schoonmaak en de FNV Jongeren, werd een kleurrijke mars ingezet richting de Dam.
Kijk zelf hier naar de 1 mei aftermovie.

Pensioenactie 29 mei
Op de Dam werd tot slot ook opgeroepen om allemaal in actie te komen voor een goed pensioen op 29 mei a.s.. Want iedereen hoort op tijd te kunnen stoppen met werken. En zonder financiële zorgen van die oude dag te kunnen genieten. Lees hier voor meer info.

Uitnodiging jaarvergadering FNV Waterbouw

Ieder jaar organiseert FNV Waterbouw omstreeks mei een algemene ledenjaarvergadering. Zo ook dit jaar. De jaarvergadering van FNV Waterbouw wordt gehouden op:

Woensdag 29 mei 2019
Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus International,
Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam
Aanvang: 13.00 uur

In de vergadering zullen onder andere aan de orde komen: het jaarverslag en de jaarrekening 2018, begroting en werkplan 2019.

Daarna willen wij met de leden de actuele ontwikkelingen in de sector bespreken. We hebben enerzijds in de cao afspraken gemaakt waarbij er in Nederlandse vaklieden wordt geïnvesteerd. Zoals regelingen die in de maak zijn om oudere medewerkers gezond hun pensioen te laten halen. Anderzijds zien wij dat er steeds minder Nederlandse vaklieden in vast dienstverband op de schepen werken.

Na de vergadering nodigen wij u uit voor een diner. In verband met de reservering bij het restaurant stellen wij het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft.

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering door voor 10 mei 2019 een e-mail te sturen naar infowaterbouw@nautilusint.org of bellen naar 010-2862989. In de week van 14 mei ontvangt u de agenda.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

C. Ramdas
voorzitter