In Golf 1 schreven wij onlangs over de voorgenomen fusie van Nautilus International en FNV Waterbouw met ingang van 1 januari 2022. Inmiddels hebben informatiebijeenkomsten met onze leden plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomsten bleek brede steun onder de aanwezigen voor de fusie. Het definitieve woord is nu aan de jaarvergaderingen van Nautilus International en FNV Waterbouw op 21 september 2021. Inmiddels heeft onze notaris het fusievoorstel gedeponeerd en gepubliceerd.

Statuten ter inzage

Indien de leden van beide verenigingen instemmen met de fusie, moeten de statuten van Nautilus International aan de fusie worden aangepast. Ook worden deze statuten in lijn gebracht met de recente Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

De voorgestelde statutenwijziging ligt, net als het fusievoorstel, thans ter inzage op het kantoor van Nautilus/FNV Waterbouw aan de Pegasusweg 200, 2e etage, in Rotterdam. Leden die dit willen inzien worden verzocht vooraf een afspraak te maken via infonl@nautilusint.org.

Geen veranderingen voor onze leden

Qua belangenbehartiging en individuele dienstverlening voor onze FNV Waterbouw leden wijzigt er niets. En iedereen blijft gewoon deel uit maken van de FNV want ook Nautilus is een FNV bond. Ook zullen vooralsnog de naam FNV Waterbouw, het logo, de website en het ledenblad Golf nog gewoon gehandhaafd blijven.

Sterker eenduidig vakbondswerk in een veranderende sector

Redenen voor de fusie zijn onder meer dat de sectoren waterbouw en offshore (wind) steeds dichter bij elkaar komen en onze leden regelmatig tussen de sectoren zeevaart en waterbouw wisselen. Om in die context sterk vakbondswerk te doen, past een structuur met twee afzonderlijke bonden steeds minder. En het vereenvoudigen van de governance tot één vereniging spaart ook tijd en kosten uit.

Sector Waterbouw

Het voornemen is om de vereniging FNV Waterbouw, met de daarbij behorende Raad van Advies, om te zetten in een sector binnen Nautilus, met daarbinnen een sectorraad (een soort landelijke kadergroep).  En Waterbouw leden kunnen zich na de fusie ook verkiesbaar stellen voor de Nautilus Raad van Advies en (net als nu ook al mogelijk is) voor de Council van Nautilus.

Op 15 juni wordt in Nederland gestart met een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor dit COVID-19 vaccinatieprogramma onder beheer van de KVNR komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten. Lees meer

Medio juni wordt in Nederland gestart met een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor dit COVID-19 vaccinatieprogramma onder beheer van de KVNR komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten. Lees meer

Op 1 mei viert FNV, waar Nautilus/FNV Waterbouw ook bij is aangesloten, de Dag van de Arbeid. Dit jaar maakt de FNV een online, interactief programma met een plenair deel en met keuzesessies. Er zijn diverse sprekers, muziek, cultuur en discussies. Lees meer

Update 14 april 2021

Vanaf 28 maart 2021 is er een aanpassing in de corona regelgeving en testen voor reizigers naar de VK, waaronder zeevarenden:

U hoeft geen coronavirus-test te doen voordat u naar Engeland reist als u een zeevarende of visser, inspecteur van schepen bent vanwege werkzaamheden aan een schip of als u door het VK moet reizen om aan boord te gaan of te vertrekken.

gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#seamen-and-masters-and-inspectors-and-surveyors-of-ships

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons nog steeds allemaal. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat er op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico’s. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons nog altijd hun leden en medewerkers niet te laten deelnemen aan bijeenkomsten met risico’s voor de gezondheid. Lees meer

De International Transport Workers’ Federation (ITF), waarbij Nautilus/FNV Waterbouw ook is aangesloten, heeft in samenwerking met de International Chamber of Shipping (ICS) een praktische brochure voor zeevarenden samengesteld over vaccinaties tegen Covid-19. In deze brochure worden de op feiten gebaseerde risico’s uitgelegd die samenhangen met de belangrijkste vaccinmerken die momenteel op de markt zijn.

Update 24 maart 2021

Vaardocumenten Zeevaart

Omdat voor certificaten en monsterboekjes het nu niet mogelijk is deze tijdig te verlengen, is hierin in voorzien met Coronavirus (COVID-19) calamiteitenplan en richtlijnen (Nederlandse zeevaart) van de Nederlandse overheid (ILT). Lees meer

Op donderdag 20 mei 2021 wordt voor de 13e keer de OR-contactdag gehouden.
Deelneming is open voor leden van Nautilus International/FNV Waterbouw en leden van de FNV. Maar ook niet-leden van een vakbond zijn van harte welkom.
De contact (mid)dag wordt georganiseerd door advocatenkantoor Wybenga en Nautilus International. Lees meer

De onderhandelingen voor de cao Waterbouw zijn onlangs van start gegaan. Voor de goede orde: de cao Waterbouw is van toepassing op werknemers die in Nederland werkzaam zijn.

Zorgwekkend en onzeker beeld

De werkgevers zijn begonnen met de situatie in de sector te schetsen. Zij verwachten dat 2021 nog een lastig jaar zal worden. Lees meer