Het is alweer bijna zover. Begin 2021 starten de onderhandelingen voor de cao Waterbouw 2021 alweer. Samen met jou willen wij onze inzet daarvoor voorbereiden. Normaal gesproken organiseren we daartoe ook ledenbijeenkomsten. Maar als gevolg van alle coronamaatregelen stellen we je nu online in de gelegenheid om je wensen voor de nieuwe cao aan ons kenbaar te maken.

Zoals bekend heeft een meerderheid van onze leden eerder aangegeven dat wij de cao 2020 niet moesten ondertekenen. Door niet te tekenen willen onze leden de werkgevers duidelijk maken dat zij ontstemd zijn over hun halsstarrige opstelling. Werkgevers waren immers niet bereid om zelfs de prijscompensatie als loonsverhoging te bieden. Wij zijn dan ook benieuwd of jouw werkgever deze boodschap ter harte heeft genomen.

Wat moet er anders/waar wil je voor strijden?

In dat verband willen we van je vernemen wat voor jou belangrijke onderwerpen zijn. Wat moet er anders? Waar wil je voor strijden?

Vul svp de enquête in vóór 25 november.

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Vriendelijke groet,

Charley Ramdas & Michel Steketee

Onze leden hebben zich duidelijk uitgesproken over de uitkomst van de cao onderhandelingen Waterbouw. Een overgrote meerderheid geeft aan dat wij de cao, zonder enige vorm van loonsverhoging, niet moeten ondertekenen.

Vorstverlet

Wel zullen we het artikel met betrekking tot het vorstverlet in de cao moeten aanpassen aan de nieuwe wettelijke voorschriften. Hierdoor wordt voorkomen dat werknemers straks, bij onwerkbaar weer, gedwongen worden om toch door te werken.

Ook wordt voorkomen dat bedrijven in financieel “zwaar weer” komen als zij geen werkzaamheden kunnen verrichten als gevolg van slechte weersomstandigheden, maar wel het salaris moeten doorbetalen. Werkgevers kunnen bij onwerkbaar weer een beroep doen op de WW.

Signaal afgeven aan werkgevers

Door de cao niet te tekenen, wil een merendeel van de leden de werkgevers een sterk signaal afgeven. Zij vinden hun opstelling, om zelfs de inflatie niet te willen compenseren, waardeloos! Overigens, het niet tekenen van de cao heeft geen negatieve gevolgen voor werknemers. Immers, de cao werkt na o.b.v. een verwijzing ernaar in de individuele arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd vinden de leden dat het nu niet het moment is om een beter resultaat af te dwingen. Wel goed om te vermelden is dat een kleinere groep leden nu overigens wel bereid is om over te gaan tot acties.

Voorbereidingen cao 2021

De cao voor 2020 loopt inmiddels al bijna weer af. Binnen enkele maanden al starten de voorbereidingen voor de cao 2021. Samen met de leden die een protestsignaal hebben afgegeven en de groep die tot actie wenst over te gaan, zullen we al bij de voorbereidingen van de cao 2021, rekening moeten houden met het moeten afdwingen van een aanvaardbare cao. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar de opstelling van werkgevers t.a.v. de loonsverhoging, maar zeker ook met betrekking tot een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. Wij roepen onze leden nu al op hieromtrent met hun collega’s te spreken. Zodat wij op zoveel mogelijk mensen kunnen rekenen om de druk op te voeren als de werkgevers zich weer weigerachtig opstellen.

Nautilus/FNV Waterbouw heeft samen met de overheid en werkgevers een voorbeeld Covid-19 Protocol voor waterbouwers/zeevarenden opgesteld. Dit Protocol ter bescherming van waterbouwers/zeevarenden voor besmetting met Covid-19 kan door Waterbouwwerkgevers ‘1 op 1’ voor gebruik aan boord worden overgenomen, maar kan ook op punten aangepast worden, wanneer de situatie op het specifieke (bijvoorbeeld kleinere) schip daarom vraagt.

Er is ook een voorbeeld vragenlijst toegevoegd, die de werkgever aan de werknemers kan toesturen voor het aan boord gaan.
In de Handreiking vindt u de toelichting op het voorbeeld Protocol en algemene informatie over Covid-19.

Verwijs uw werkgever hiernaar

Mocht er bij u aan boord geen Covid-19 Protocol gebruikt worden, verwijst u uw werkgever dan naar dit voorbeeld Covid-19 voor waterbouwers/zeevarenden. Mocht het protocol van uw werkgever op belangrijke punten afwijken, neemt u dan contact met ons op via infowaterbouw@nautilusint.org.

In het voorjaar waren wij gestart met de cao-onderhandelingen ten behoeve van de nieuwe Waterbouw cao. Al snel werden de vakbonden geconfronteerd met het geklaag van werkgevers: de stikstof en PFAS restricties zorgden ervoor dat veel projecten of waren stopgezet of uitgesteld. Lees meer

Het coronavirus heeft dit jaar de samenleving aardig ontwricht en zo ook ons verenigingsleven. De jaarvergaderingen van Nautilus International, FNV Waterbouw en Maritiem Platform Gepensioneerden konden niet op de geplande data worden gehouden. Inmiddels is de situatie in Nederland gelukkig weer enigszins gestabiliseerd en mogen bijeenkomsten, zoals het houden van jaarvergaderingen weer doorgang vinden. Uiteraard wel met inachtneming van een reeks van maatregelen die spreiding van het virus moeten voorkomen.

Lees meer

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft adviezen en/of maatregelen opgesteld vanwege het coronavirus. Deze staan in het Contingency Plan and Guidelines, revision 2. Dit geldt voor alle schepen die varen onder de Nederlandse vlag.

 

 

Leden van de FNV, waaronder ook de leden van Nautilus International en FNV Waterbouw, hebben zich vorig jaar juni in ruime meerderheid uitgesproken voor het pensioenakkoord, dat toen tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties werd afgesloten. Het ledenparlement van de FNV, het hoogste orgaan van de vakbond, met daarin ook 1 Nautilus/FNV Waterbouw vertegenwoordiger, heeft vervolgens op basis van deze uitslag ingestemd met dit akkoord. In dit pensioenakkoord werden doelstellingen en kaders afgesproken ten aanzien van: het nieuwe pensioencontract, regelingen voor zware beroepen, de zogenaamde witte vlekken (mensen die geen pensioenvoorziening hebben) en de minder snelle stijging van de AOW leeftijd.
Lees meer

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV, waar ook Nautilus/FNV Waterbouw is aangesloten, en CNV hebben samen een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.
Lees meer

In verband met de zeer onzekere tijden inzake alle maatregelen rondom het corona virus wordt de FNV Waterbouw Jaarvergadering, die gepland stond voor 27 mei a.s., tot nader order uitgesteld.

Lees meer

01 april

Aan boord gaan van schepen om aan het werk te gaan spreekt in deze tijd niet vanzelf. Er zijn immers besmettingsrisico’s. Lastig is dat de medische inzichten over wanneer iemand niet besmettelijk is nog in ontwikkeling zijn. Er is dus geen zwart-wit advies te geven en de inzichten van deskundigen, waarop wij onze adviezen aan onze leden baseren, kunnen nog van dag tot dag doorontwikkelen. Testen, mits professioneel verricht, geeft zekerheid. Nautilus/FNV Waterbouw spant zich daarom samen met de reders in om pre-boarding screening/testen ruimer beschikbaar te krijgen. Uiteraard niet zonder de nodige arbeidsrechtelijke en medische waarborgen.

Sommige reders lossen in het geheel niet af. Andere bedrijven vragen hun werknemers om voorafgaand aan werkhervatting in quarantaine te gaan. Leden vragen aan Nautilus/FNV Waterbouw of dit laatste mag en redelijk is.

Arbeidsrecht

Hoofdregel in het arbeidsrecht is dat de werkgever instructierecht heeft en dus redelijke voorschriften mag afgeven. Hier kan dit onder vallen. Echter, een eventuele quarantaine moet dan wel volledig volgens de RIVM richtlijnen gebeuren en professioneel worden begeleid. Ook moet de maatregel proportioneel zijn. Echte quarantaine is een harde maatregel want deze leidt tot een zware situatie die de persoonlijke vrijheden van een werknemer volledig inperkt. Voordat dit wordt ingezet moet er dus worden uitgesloten dat er geen lichtere maatregelen mogelijk zijn die hetzelfde effect hebben als quarantaine. En zo’n maatregel moet ook redelijk zijn in relatie tot bijvoorbeeld de vaartijd die na een quarantaine volgt. Als u twijfelt of een en ander in uw situatie redelijkerwijs van u gevergd kan worden, neem dan contact met ons op, dan denken wij mee.