KWALITATIEVE HERPLAATSING MOET MOGELIJK ZIJN!

Op 21 juli bleek op de ledenvergadering van Boskalis Bagger dat alle leden verontwaardigd zijn over het voornemen van de werkgever om Nederlandse officieren en gezellen te ontslaan omdat de winst dit jaar even terugloopt.

OPGETEKENDE REACTIES LEDEN:
‘Dus we krijgen gewoon een oprotpremie’
‘De manier waarop er gecommuniceerd wordt, is beneden peil’
‘Betekent natuurlijk verloop soms wegpesten?’
‘Boskalis heeft nog nooit zoveel winst gemaakt…en nu mag je meteen vertrekken..?’
‘Hoezo cultuurverschillen? Als je op een cutter kunt sleutelen, kun je het ook op een hopper’
‘Als Boskalis je niet meer nodig heeft, word je afgebrand’
‘Het was altijd een mooi bedrijf, waar gaat het heen nu?’
‘Eerst megawinsten; nu mega afbraak?’
‘Kwalitatief herplaatsen moet makkelijk kunnen’

NOODZAAK REORGANISATIE VOORALSNOG NIET AANGETOOND
FNV Waterbouw/Nautilus is van mening dat het rationalisatieplan ingrijpende/ verstrekkende consequenties heeft voor onze leden. Een deel van de werknemers van Boskalis Bagger (een op de zes!) zal – als het plan doorgaat – geraakt worden, zowel financieel als emotioneel. FNV Waterbouw/Nautilus is van mening dat de noodzaak van het rationalisatieplan vooralsnog niet is aangetoond. In onze beleving is er sprake van een keuze en geen absolute noodzaak (het bedrijf staat immers niet op omvallen).

KWALITATIEVE HERPLAATSING MOET MOGELIJK ZIJN
Binnen een groot concern als Boskalis moet kwalitatieve herplaatsing mogelijk zijn. De cultuurverschillen vallen wel mee en veel baggeraars en zeevarenden kunnen hun werk overal op de vloot doen. Het meeste werk is al uitwisselbaar of kan gemakkelijk geschikt gemaakt worden. De aangekondigde ontslagen zijn dus voorbarig!

ROL ONDERNEMINGSRAAD
De ondernemingsraad (OR) van Boskalis heeft vergaande bevoegdheden (op basis van de Wet op de Ondernemingsraden). Wij zoeken daarom, daar waar dat kan, de samenwerking met de OR. Zo kan de OR onder andere externe en onafhankelijke (financiële en juridische) deskundigen inhuren die de OR helpen bij zijn taak. Een eerste overleg tussen OR en vakbonden heeft inmiddels plaatsgevonden.

ROL VAKBOND
Waar de OR van de wetgever adviserende taken en instemmingsbevoegdheden heeft gekregen, heeft de vakbond het onderhandelingsmandaat voor cao’s en sociale plannen.

KADERGROEP
Tijdens de ledenvergadering is besloten om een groep kaderleden te gaan vormen. Deze actieve leden zullen de bond met raad en daad terzijde staan en adviseren. Per kaderlid zal overlegd worden wat zijn unieke kwaliteiten zijn en waar hij de bond bij kan helpen. Zo heeft de bond kaderleden nodig die meegaan naar de gesprekken met de werkgever. Daarnaast hebben we ook kaderleden nodig die als spreekbuis aan boord fungeren. Uw aanmelding als kaderlid blijft dus van harte welkom!

PROTESTBRIEF
De ledenvergadering heeft besloten dat Nautilus – namens de leden – een protestbrief zal versturen, zowel naar het UWV als naar de werkgever. In deze brief zullen wij bezwaar maken tegen het reorganisatieplan van de werkgever en het ontbreken van een cijfermatige onderbouwing.

PROTESTACTIE IN DE MAAK
Naast het versturen van protestbrieven, gaat FNV Waterbouw/Nautilus – samen met de kaderleden – een protestactie organiseren. Deze ludieke actie wordt primair opgezet door en voor de werknemers van Fairmount waar alle Nederlanders worden gedumpt en (via Anglo Eastern) vervangen worden door Russen en Balten. Wij vinden dit onrecht in het kwadraat. Maar ook bij Baggermaatschappij Boskalis is er sprake van pijn. Immers 1 op de 3 Nederlandse gezellen en 1 op de 7 Nederlandse officieren verliest zijn baan. Dit betekent dat er minimaal 60 gezinnen getroffen worden.
We willen daarom een duidelijk signaal afgeven aan Boskalis dat er grenzen zijn.

VERWEER TEGEN ONTSLAG
Teken nooit een beëindigingsovereenkomst zonder overleg met de bond over de voor- en nadelen in uw specifieke geval. Wij helpen al onze leden; ook bij verweer tegen ontslag via het UWV.

VOORSTEL CONCEPT SOCIAAL PLAN
De werkgever heeft een concept sociaal plan aangeboden. Dit voorstel is tijdens de ledenvergadering met de aanwezige leden uitvoerig doorgenomen. Op basis van de input van onze leden zal FNV Waterbouw/Nautilus, samen met de kaderleden die zich hiervoor nog opgeven, over het uiteindelijke Sociaal Plan gaan onderhandelen.

SAMEN STERKER
Zoals besloten tijdens de ledenvergadering zullen onze leden zich niet zomaar neerleggen bij dit kille rationalisatieplan. Wij willen de strijd aangaan, maar kunnen dat niet zonder uw steun. Hoe meer leden we hebben, des te sterker we staan. Daarom roepen we ALLE zeevarenden in dienst van Baggermaatschappij Boskalis B.V. op om samen met ons op te trekken. Dus word allemaal lid.

NIET-LEDEN WELKOM
Wie nu lid wordt, mag alsnog meebeslissen over het vervolg en krijgt (bij hoge uitzondering) per direkt ook hulp van de bond bij kwesties die met deze reorganisatie te maken hebben.