Meest gestelde vragen over Covid-19 Corona en de werksituatie, vliegverboden en (snel)testen

Update 25 januari 2021

Beste leden van FNV Waterbouw aan boord of thuis

We leven in een onzekere tijd waarin werknemers en werkgevers geconfronteerd worden met de gevolgen van het coronavirus. Bewegingsvrijheid inperken, aan boord of thuis, is een rigoureuze maatregel. De nautische sector behoort tot de vitale sector. Ondanks de uitbraak van Covid-19 gaat het werk in de Zeevaart, Binnenvaart, Sleepvaart, Offshore, Waterbouw en op bruggen en sluizen onverminderd door.
Dagelijks staan wij onze leden bij. Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat je vraag er niet bij, neem dan contact op met Nautilus International/FNV Waterbouw: infowaterbouw@nautilusint.org of +31(0)104771188.

Aangescherpte coronaregels voor reizigers naar Nederland: vliegverboden en (snel)testen

Vliegverboden

Om de instroom van (nieuwe varianten van) het Covid-19 virus zoveel mogelijk te beperken heeft het ministerie vliegverboden ingesteld voor vluchten naar Nederland vanuit landen buiten Schengen waarvan het bekend is dat daar mogelijk gevaarlijke varianten van het virus het meest voorkomen.

Het vliegverbod is ingegaan per 23 januari 2021 00:01 uur Nederlandse tijd en geldt vooralsnog tot 22 februari 2021, 23.59 uur.

Zoals bekend zijn de vliegverboden met name op het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de Zuid-Amerikaanse landen en de Dominicaanse Republiek (*zie overzicht van de landen helemaal onderaan dit bericht).

Uitzonderingen voor zeevarenden

Navraag bij het Ministerie naar aanleiding van de aangescherpte corona regels vanaf 23 januari 2021 over de uitzonderingen van zeevarenden heeft de informatie opgeleverd dat zeevarenden vooralsnog zijn uitgezonderd van het vliegverbod.

In de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) staat de volgende passage over zeevarenden:

“Daarnaast zijn zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje, als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen uitgezonderd. De uitzondering geldt niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.”

En in een brief aan de Kamer met het advies van het Kabinet staat:

“Op het vliegverbod zijn zeevarenden uitgezonderd die op weg zijn van of naar een zeeschip voor bemanningswissel. Dit is van belang om crisissituaties aan boord van zeeschepen te voorkomen en de veiligheid aan boord niet in het geding te laten komen. Dit is in lijn met de gezamenlijke verklaring van IMO en ILO die zeevarende erkennen als essentiële werknemers.[1]”

Zie ook Kabinetsreactie op het 96e OMT advies (deel 2) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hoewel zeevarenden zijn uitgezonderd van het vliegverbod, kan er wel sprake zijn dat er geen of veel minder vluchten plaatsvinden om commerciële redenen (omdat uiteraard vliegtuigen te weinig gevuld kunnen worden) dus indirect heeft dit dan toch een behoorlijke impact.

[1] IMO Circular Letter No.4204/Add.30

(Snel)testen bij in- en uitreizen ook voor zeevarenden

Reizigers zijn verplicht bij vertrek uit risicoland per vliegtuig, schip, trein of bus te beschikken over een direct voor vertrek afgenomen negatieve sneltest. Dit geldt ook voor reizigers die overstappen op Schiphol. De sneltest komt bovenop de al langer verplichte negatieve PCR-test van hooguit 72 uur oud. Zeevarenden zijn uitgezonderd van de PCR test.

Op 25 januari 2021 hebben we bericht van het ministerie ontvangen dat de overheid afgelopen weekend de regels voor zeevarenden weer heeft aangepast. In tegenstelling tot eerdere berichten vanuit de overheid zijn zeevarenden, indien men vanuit een hoog risico gebied naar Nederland reist, niet uitgezonderd van een sneltest.”

Graag horen we het als dit in de praktijk knelpunten oplevert. Jullie praktijkervaringen zijn de basis voor onze inzet in o.a. contacten met de overheid.

Zie voor alle specifieke aangepaste informatie over (snel)testen en reizen de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/verplichte-negatieve-covid-19-testuitslagen. Zodra zeevarenden NL uitreizen is de vraag, welke eisen er door het land van bestemming worden gesteld.

Uit berichten van leden blijkt al geruime tijd dat diverse landen en vliegmaatschappijen van iedereen die reist/vertrekt uit een hoog risico land een negatief testresultaat verlangt, niet ouder dan 72 uur voor vertrek. Of iemand zeevarende is, blijkt voor plaatselijke autoriteiten etc. in het geheel niet van belang. Rederijen faciliteren in sommige gevallen ter plaatse het afnemen van een test voor de verlofgangers. Vraag hierover voor vertrek informatie op bij de reder of neem contact met ons op voor advies.

*Landen, waarop het vliegverbod betrekking heeft:
Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Als gevolg van de frequente reisbewegingen van Zuid-Amerika in de richting van de Caribische delen van het Koninkrijk via de Dominicaanse Republiek, zal het vliegverbod ook voor dit land gelden.

TESTEN, VACCINEREN EN QUARANTAINE VOOR HET AAN BOORD GAAN

Wat zijn mijn rechten bij een coronatest voorafgaand aan het aan boord gaan en bij vaccinatie? Is testen en vaccineren verplicht? Kun je een test voorafgaand aan het aan boord gaan weigeren?

In principe is de keuze of je wel of niet wilt testen en vaccineren aan iedere burger zelf. Een werkgever mag dit dus niet zonder meer aan je opleggen. Er is geen wettelijke vaccinatieplicht. Wel is een pandemie een uitzonderlijke (en gevaarlijke) situatie voor jou en je collega’s en kan je laten testen of vaccineren een morele verantwoordelijkheid zijn jegens anderen. Ook eisen sommige landen ter bescherming van hun volksgezondheid een test of coronavaccinatie. (Door)varen kan daarom zonder test of vaccinatie in bepaalde vaargebieden lastig worden.
Wanneer je als zeevarende een test of een vaccinatie weigert en landen op de route eisen een negatieve testuitslag of vaccinatie en je hebt geen medische reden voor de weigering en je kan daardoor niet aanmonsteren, zal er overleg met de werkgever moeten plaatsvinden of er andere werkzaamheden voorhanden zijn. Neem in zo’n situatie hierover contact op met ons voor advies.

Veel zeevarenden zijn voorstander van het testen/vaccineren

Aan boord van schepen kunnen corona-uitbraken zich sneller voordoen, dan in beroepen aan de wal, omdat je langere tijd samen aan boord werkt en leeft. Bovendien kun je – als je gewoon aan de wal in Nederland verblijft – met een ambulance naar het ziekenhuis, maar een zeevarende heeft midden op zee/oceaan in geval van acute klachten niet zomaar de toegang tot de medische voorzieningen van een ziekenhuis. Er is in de specifieke werksituatie in de maritieme sector dus een extra zwaarwegend belang om corona aan boord te voorkomen voor jezelf en jouw collega’s.
Daarom horen wij van veel zeevarenden dat zij voorstander zijn van het zich vóór het aan boord gaan laten testen en – zodra dat mogelijk is – het zich laten vaccineren. Net zoals bij andere vaccinaties. Nautilus/FNV Waterbouw lobbyt dan ook voor voorrang voor zeevarenden bij vaccinaties. Net als voorheen voor de beschikbaarheid van testen.

Testen op verzoek van de werkgever tijdens je verlof dicht bij je woonplaats

De cao regelt meestal niets over testen. De pandemie was immers niet voorzien. Soms zal de cao wel iets regelen over wat een werkgever wel en niet van je mag vragen in je verlof. Je zou kunnen aansluiten bij de regels voor bijvoorbeeld een medische keuring. De hoofdregel is dat je voor de tijd, die daarmee gemoeid is, je recht op loon behoudt.

Testdag op andere locatie

Wanneer de werkgever een test regelt vóór het aan boord gaan en je moet aansluitend na de test een dag op een andere locatie dan thuis verblijven, van waaruit je de volgende dag aan boord gaat, dan moet die dag door de werkgever vergoed worden en mag dat in ieder geval niet ten koste gaan van je verlof, omdat je in dat geval niet gewoon thuis je verlof kunt genieten..

Quarantaine voorafgaand aan het aan boord gaan

Het bovenstaande geldt ook bij langere quarantaine voorafgaand aan het aan boord gaan op een andere locatie dan thuis bijvoorbeeld in een hotel vlakbij het schip.
Hoofdregel in bovengenoemde situaties is dat het werktijd is, en dus geen verlof, als je iets moet doen van je werkgever en dus niet (volledig) vrij bent. Maar dit kan onder omstandigheden ook anders liggen. Goed overleg en wat flexibiliteit over en weer is in deze zware tijd aan te raden. Neem bij twijfel contact met ons op voor advies.

OVERIGE CORONA GERELATEERDE VRAGEN:

Moet de werkgever mijn loon bij ziekte doorbetalen als ik vanwege corona arbeidsongeschikt ben?

Ja, het coronavirus verandert niets aan deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte. Ook als je positief getest bent voor corona en je hebt klachten heb je recht op loon bij ziekte.

Als mijn huisgenoot corona heeft en ik moet op grond van de RIVM-adviezen in thuisquarantaine op het moment dat ik weer aan boord moet: wie moet dat betalen?

Wanneer je als werknemer door het ziek zijn van een huisgenoot, die corona heeft, niet kan werken komt dat niet voor risico van jou als werknemer, maar komt dit voor rekening van de werkgever. Het mag dus niet ten koste gaan van jouw verloftegoed: je hebt tijdens die periode recht op je werkloon.

Als er tijdelijk geen werk beschikbaar is of er kan geen bemanningswissel plaatsvinden vanwege de situatie rondom het coronavirus, mag de werkgever mij dan langer verlof laten opnemen?

De hoofdregel is dat verlofdagen van een werknemer niet zonder toestemming van de werknemer mogen worden ingezet voor het opvangen van een situatie die in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt. Als er tijdelijk minder werk beschikbaar is of er kan geen bemanningswissel plaatsvinden vanwege de coronasituatie, dan komt dit in beginsel voor rekening van de werkgever.

Inzetten van jouw verloftegoed

Dus als je langer dan je normale verlofperiode thuis moet blijven, omdat je nog niet aan boord kan vanwege de corona situatie, kunnen er alleen extra verlofdagen die je nog hebt worden ingezet als jij als werknemer daarmee daadwerkelijk vrijwillig akkoord gaat.

Als je als werknemer niet akkoord gaat met de inzet van verlofdagen, dan zal de werkgever minimaal het salaris moeten betalen dat je zou hebben gedurende je verlof, tenzij in de cao of de arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

Geen verloftegoed meer: negatief verlof lopen

Van belang is verder dat er geen sprake mag zijn van een negatief verlofsaldo, tenzij daar in de cao of arbeidsovereenkomst iets over is afgesproken. Ook daar zul je als werknemer uitdrukkelijk mee moeten instemmen.

Mag de werkgever verlangen dat ik bij langer thuis zitten ook langer doorvaar?

Nee, de werkgever mag niet zomaar verlangen om de dagen die je als werknemer langer dan je normale verlof thuis hebt gezeten, later extra terug te varen, dat kan alleen -zoals eerder aangegeven- als je zelf vrijwillig hebt ingestemd met het negatief verlof lopen en het later terug varen.

Mag de werkgever mij vanwege de situatie met het coronavirus langer aan boord laten blijven?

Onder normale omstandigheden mogen de vaar-/verlofschema’s niet zomaar zonder jouw toestemming worden aangepast.

Als het gaat om andere vaar-/verlofschema’s door de bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld omdat grenzen dicht zijn, geen vluchten beschikbaar zijn of om de kans op besmetting te verkleinen) dan kan dit wel van jou als werknemer worden verlangd. Ons advies is dus om te proberen, om flexibel te zijn. Dit geldt vooral als je in het (verre) buitenland bent. Dan kun je voorlopig niet anders dan dit accepteren. Wel moet je zo snel dit weer redelijkerwijs kan, alsnog worden afgelost en gerepatrieerd. De incidentele afwijking moet wel redelijk en proportioneel zijn. Overleg met je werkgever. En kijk ook of de cao in bepaalde bijzondere situaties een afwijking van het vaarschema toelaat.

Als het gaat om een structurele aanpassing van de vaar-/verlofschema’s voor een langere periode, bekijk dan goed wat dit voor jou en je collega’s betekent. Als het een afwijking van de cao is, trek dan bij ons aan de bel! Geldt bij jullie geen cao en hebben jullie een Ondernemingsraad, raadpleeg dan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad zal namelijk moeten instemmen met de (tijdelijke) invoering van afwijkende vaar-/verlofschema’s.

Kan ik weigeren naar een schip te gaan in een Covid-19 gebied?

Allereerst: volgens het MLC-Maritieme verdrag 2006 behoren scheepseigenaren de gezondheid en de veiligheid van zeevarenden te beschermen.

Weigering naar een schip te gaan, kan onder normale omstandigheden worden beschouwd als werkweigering. Wees daar ook nu voorzichtig mee. Echter in de huidige coronasituatie is niet voorzien in de cao of in het arbeidsrecht in het algemeen. Daar komt bij dat het vliegen naar een aantal landen niet mogelijk is. Het is dus moeilijk naar sommige landen af te reizen. Voorts wanneer de overheid een negatief reisadvies geeft voor bepaalde landen, kan een werkgever niet van je verlangen om naar zo’n land af te reizen. Overleg altijd met je werkgever; de redelijkheid en goed werkgeverschap en goed werknemerschap zouden hier de weg moeten wijzen. Op de ITF website staan nog wat algemene adviezen voor reizen naar het buitenland. Bij vragen of twijfel: neem contact op met Nautilus/FNV Waterbouw! Wij helpen je dan graag bij het maken van jouw afweging.

Mag de werkgever mij andere werkzaamheden opdragen?

Voorop staat dat de werkgever een algemeen instructierecht heeft. De werkgever kan, incidenteel, altijd van je vragen om ietwat andere werkzaamheden te verrichten dan gebruikelijk.

Bovendien is sprake van een zeer bijzondere situatie. Onder deze omstandigheden kan een werkgever, structureel of voor een langere periode, aangepast werk voorstellen. Het kan zo zijn dat jij in redelijkheid dit voorstel moet aanvaarden, als dit om zwaarwichtige redenen nodig is of als sprake is van een wijziging van omstandigheden. Van belang is dus dat de aanpassing nodig is, gelet op de crisissituatie rondom corona en dat geen lichtere maatregelen mogelijk zijn. Vraag ons zo nodig om advies.

Mag de werkgever mij tijdens deze corona-periode wel aan boord plaatsen?

Moet ik aan boord gaan? En hoe zit het met mijn veiligheid? Zeker wanneer er sprake is van werk in kleine ruimtes.
Er is geen verbod van overheidswege dat werkzaamheden aan boord niet zijn toegestaan. Sterker nog, de scheepvaart en toelevering van producten en goederen is onderdeel van het zogeheten ‘vitale proces’ van voedselvoorziening. Het is in deze tijden juist van belang dat de scheepvaart niet wordt stilgelegd.

Wel moet de werkgever er aan boord alles aan doen om de kans op coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken.

Als een zeevarende ziekteverschijnselen heeft, dan zal de zeevarende moeten worden geïsoleerd en zal er contact moeten worden opgenomen met de Radio Medische Dienst. De kapitein zal het protocol van de Radio Medische Dienst moeten volgen.

Jouw werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek aan boord. Hij moet hiervoor de risico’s in kaart brengen, beoordelen en passende maatregelen nemen.

Corona-Protocol aan boord ter voorkoming van besmetting aan boord

Meestal wordt er aan boord een corona protocol gevolgd aan boord. Daarin staan regels waar iedereen aan boord zich moet houden om besmetting aan boord te voorkomen. Inmiddels heeft Nautilus samen met de overheid en de werkgevers gewerkt aan een voorbeeld Protocol Covid-19. In het voorbeeld Protocol wordt aangegeven op welke wijze en met welke maatregelen er aan boord zo veilig mogelijk kan worden gewerkt en van en naar het schip kan worden gereisd. De werkgever kan dit voorbeeld Protocol gebruiken en aanpassen aan de specifieke situatie op het schip.
De werkgever is verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming van besmetting met corona aan boord, zoals het hanteren van een instructie/protocol aan boord. Er is ook een voorbeeld vragenlijst toegevoegd, die de werkgever aan de werknemer kan toesturen voor het aan boord gaan.

In de handreiking vind je de toelichting op het voorbeeld Protocol en algemene informatie over Covid-19.

Verwijs je werkgever hiernaar

Mocht er bij jouw aan boord geen Covid-19 veiligheidsinstructie of protocol gebruikt worden, verwijs je werkgever dan naar dit voorbeeld Covid-19 Protocol voor zeevarenden. Mocht het protocol van je werkgever op belangrijke punten afwijken, neem dan contact op met ons via infonl@nautilusint.org.

Ook kunnen werkgevers gebruik maken van de branche RI&E die de risico’s aan boord op het gebied van Covid-19 in kaart brengt. De werkgever is verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming van besmetting met corona aan boord, zoals het hanteren van een instructie/protocol aan boord.

Hierdoor kunnen er op elk schip goede protocollen kunnen worden gebruikt en kunnen de risico’s aan boord goed in kaart kunnen worden gebracht. Mocht de werkgever aan boord geen protocol hanteren wijs de werkgever dan op dit voorbeeld of neem contact met ons op. Ook verwijzen wij graag naar de informatie van de Kustwacht.

Mag ik aan boord gaan werken als ik verkouden ben of eventuele andere corona-symptomen heb?

Nee, de huidige richtlijnen van het RIVM geven duidelijk aan dat bij verkoudheid of eventuele andere coronasymptomen je thuis moet blijven. Dit in verband met de veiligheid van collega’s op de werkvloer.

Het zou fijn zijn om alvorens aan boord te gaan een coronatest te doen, dit om ervoor te zorgen dat we een ‘schoon’ schip/werkomgeving niet besmetten. Zijn hier plannen voor?

Nee, er zijn hier geen algemene plannen voor. Zie de link van RIVM. Maar is er sprake van een droge hoest en koorts, ga niet zomaar aan boord, neem dan eerst contact op met je werkgever.

Moet de werkgever mijn loon bij ziekte doorbetalen als ik arbeidsongeschikt ben?

Ja, het coronavirus verandert niets aan deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte.
Ik had voor de volgende weken een vakantie aangevraagd, maar dit verzoek wil ik intrekken nu mijn reis is geannuleerd: kan dat?

Als een vakantieaanvraag eenmaal was goedgekeurd, kan de werknemer dat niet zomaar eenzijdig intrekken. Dit moet in overleg met de werkgever. Als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, mag hij de intrekking weigeren (bijvoorbeeld als de werkgever al voor tijdelijke vervanging heeft gezorgd). Onder zwaarwegend belang valt mogelijk ook de corona-situatie, bijvoorbeeld wanneer daardoor tijdelijk minder werk voorhanden is. Ook hier zijn goed werkgeverschap en goed werknemerschap belangrijk. Dus ook jouw belang als werknemer moet hierbij worden meegewogen.

Wij wensen u sterkte in deze zware tijd

Met betrekking tot negatieve COVID-19-testuitslag en verklaringen voor zeevarenden de volgende info:
Sommige reizigers moeten vanaf 15 december 2020, 18.00 uur, een negatieve testuitslag laten zien als zij Nederland inreizen. Het gaat om reizigers uit een land dat niet op de lijst van veilige landen van de Europese Unie staat en die ook uitgezonderd zijn op het EU-inreisverbod, moeten een negatieve COVID-19-testuitslag en een door de reiziger ondertekende verklaring kunnen tonen die per vliegtuig of schip naar Nederland reizen. Dit is 1 van de Nederlandse maatregelen om de import en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De negatieve test geldt vooralsnog niet voor Nederlanders en EU-inwoners en hun familieleden die van buiten de EU/Schengen (terug)reizen.

Nederlandse zeevarenden zijn uitgezonderd van deze verplichting:

‘De volgende mensen hebben geen negatieve testuitslag en verklaring nodig:

  • Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel voor zover noodzakelijk. Hieronder vallen personen die werken op containerschepen, bulkschepen (bijvoorbeeld erts of steenkool), tankers (brandstoffen en chemicaliën), visserij. En ook personen werkzaam in de energiesector, dus olie- en gasplatformen en windmolenparken, offshorebedrijven die diensten verlenen aan deze sector, en air-, cruise- en ferrycrew als zij in uitoefening van hun functie reizen;
  • Zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje als zij in uitoefening van hun functie reizen. De uitzonderingen gelden niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart;’

Daarnaast is er goed nieuws voor de zeevarenden: het is gelukt om tot een uitzondering te komen voor zeevarenden met een zeemansboekje als zij NL binnenkomen (bijv. met het vliegtuig) om hier aan boord van een schip te gaan. Dat betekent dat zij niet verplicht zijn een negatieve testuitslag en negatieve testverklaring te tonen bij de grens. Dit sluit aan bij het beleid dat andere Europese landen voeren (o.a. Duitsland, Denemarken, Noorwegen). Uiteraard is het wel wenselijk dat (zoals nu vaak al gebruikelijk) zoveel mogelijk zeevarenden getest worden voor hun reis naar Nederland en dat zij in Nederland met zo min mogelijk mensen in contact komen voordat ze het schip op gaan.
Deze uitzondering en maatregelen zijn te vinden op de Nederlandse website (www.rijksoverheid.nl/testverklaring). Er is nu ook een Engelse site online: www.government.nl/testdeclaration. Hierop zijn ook de Engelse, Spaanse, Duitse en Franse factsheet beschikbaar.

ILT Contingency Plan revision 3

ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zeescheepvaart and english.ilent.nl/themes/s/shipping-coronavirus-covid-19-contingency-plan-and-guidelines

Quarantaine in UK

Voor Zeevarenden en werknemers in de Offshore heeft Nautilus International en de UK Chamber of Shipping een speciale ‘begeleidingsbrief’ opgesteld voor werknemers die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, ter ondersteuning van hun vrijstelling van de vereiste om zichzelf 14 dagen na aankomst in het VK te isoleren. Meer informatie tref je hier aan.

Aflossingen zijn dringend noodzakelijk

Aflossen lukt nog steeds niet overal ter wereld. Dit leidt op bepaalde schepen tot humanitaire rampen en grote risico’s. Nautilus vindt het onacceptabel dat staten hier nog steeds belemmeringen blijven opwerpen terwijl de IMO, ILO, WHO, ITF, ICS en IFSMA al op 5 mei protocollen voor veilig aflossen hebben afgegeven en het dus mogelijk moet zijn mits lidstaten die protocollen gaan implementeren. Van force majeure is echt geen sprake meer, het moet worden opgelost. Als je als lid op een schip zit waar aflossen onacceptabel lang duurt en dit leidt tot gevaarlijke situaties, zorg dan dat Nautilus het weet. Dan kunnen we ons best doen om bij alle betrokken partijen op een oplossing aan te dringen. Meld dit ook bij de kapitein en de rederij.
Wij krijgen vragen over geldigheid van certificaten/vaardocumenten e.d. voor de Binnenvaart en de Zeevaart.

Vaardocumenten Binnenvaart

Geldigheid vaartijdverklaring:
Vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is besloten dat alle certificaten, verklaringen en andere documenten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle certificaten, verklaringen en documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Ook voor de Rijnreisverklaring geldt, als deze op 15 maart 2020 nog geldig was dan blijft deze ook voorlopig geldig. U hoeft geen nieuwe verklaring aan te vragen.

Voor de officiële mededeling verwijzen wij u naar CCR.

Vaardocumenten Zeevaart

Omdat voor certificaten en monsterboekjes het nu niet mogelijk is deze tijdig te verlengen is hierin in voorzien met Coronavirus (COVID-19) calamiteitenplan en richtlijnen (Nederlandse zeevaart) van de Nederlandse overheid (ILT).

Het contingency plan is hier te lezen: Koopvaardij Revision 2.

Dit calamiteitenplan is van toepassing op alle schepen die de vlag van Nederland voeren, inclusief visserijtrawlers >75 meter. Bij het samenstellen van dit deel van het calamiteitenplan en de richtlijnen heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport rekening gehouden met Circulaire IMO nr. 4204/ Add.5 van 17 maart 2020.
Vanaf 19 maart 2020 is de geldigheid van Nederlandse Vaarbevoegdheidsbewijzen van Bekwaamheid die vervalt vóór 19 september 2020, verlengd. De verlengde geldigheidsduur is voor 6 maanden (vanaf vervaldatum). De individuele zeevarende is niet verplicht een aanvraag voor verlenging in te dienen gedurende n de COVID-19 gerelateerde beperkingen.

Monsterboekjes en Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Een monsterboekje, Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs en Nederlands bekwaamheidsbewijs welke verloopt vóór of óp 31 maart 2021 kan tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum worden gebruikt. Echter niet langer dan tot en met 30 juni 2021, afhankelijk van welke datum het eerst wordt bereikt.

Indien u aan alle eisen voldoet en de mogelijkheid heeft om een aanvraag te doen wordt aangeraden om tijdig een aanvraag te doen via het digitale aanvraagportaal van Kiwa Register.

Medische zeevaartkeuringen

Op basis van artikel 47 van de wet zeevarenden mogen zeevarenden een medische keuring welke tijdens de reis verloopt of niet tijdig kan worden verlengd, tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum gebruiken. Dit betekent dat certificaten welke geldig zijn tussen 19 maart 2020 en 31 maart 2021 gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van een COC of COP. Echter niet langer dan tot en met 30 juni 2021, afhankelijk van welke datum het eerst wordt bereikt.

Tot slot

Schepen die geen haven mogen binnenvaren:
Neem u dan contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als uw schip geen haven mag binnenvaren (088-489 0000).

Het zijn zowel voor jou als werknemer als voor de werkgever moeilijke tijden. Probeer zoveel mogelijk in overleg met elkaar tot een oplossing te komen!
Blijf je zitten met vragen en kom je er met jouw werkgever niet uit, neem dan contact op met Nautilus International/FNV Waterbouw: infonl@nautilusint.org, infowaterbouw@nautilusint.org of +31(0)104771188.
Raadpleeg ook de FNV website voor nog meer vragen en antwoorden over Corona en werk.