Overeenstemming over uitwerking pensioenakkoord

Leden van de FNV, waaronder ook de leden van Nautilus International en FNV Waterbouw, hebben zich vorig jaar juni in ruime meerderheid uitgesproken voor het pensioenakkoord, dat toen tussen kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties werd afgesloten. Het ledenparlement van de FNV, het hoogste orgaan van de vakbond, met daarin ook 1 Nautilus/FNV Waterbouw vertegenwoordiger, heeft vervolgens op basis van deze uitslag ingestemd met dit akkoord. In dit pensioenakkoord werden doelstellingen en kaders afgesproken ten aanzien van: het nieuwe pensioencontract, regelingen voor zware beroepen, de zogenaamde witte vlekken (mensen die geen pensioenvoorziening hebben) en de minder snelle stijging van de AOW leeftijd.

Doelstellingen nader uitgewerkt

Het afgelopen jaar is er stevig onderhandeld over de uitwerking van het pensioenakkoord en op 12 juni jongstleden werd er een akkoord bereikt over deze uitwerking. De geformuleerde doelstellingen uit het pensioenakkoord ten aanzien van de nieuwe regeling zijn:

 • eerder zicht op indexatie;
 • 80% middelloon moet een haalbare ambitie blijven;
 • het delen van risico’s en geen ‘pech-en-geluk generaties’;
 • oude en nieuwe rechten in een fonds;
 • compensatie voor afschaffing van de doorsneesystematiek.

Voorkomen van ‘pech-en-geluk generaties’

Uit de gepresenteerde doorrekeningen van het nieuwe model, waarin de rekenrente een minder prominente rol speelt, blijkt dat indexatie eerder in beeld komt en dat 80% middelloon in 42 opbouw (werk) jaren een haalbare ambitie blijft. Het nieuwe model voldoet aan de collectiviteits- en solidariteitsvoorwaarden om de verplichtstelling te behouden. In het nieuwe stelsel worden de risico’s tussen de verschillende groepen evenwichtig verdeeld. In het kader van de afschaffing van de doorsneepremie zijn afspraken gemaakt om een eerlijke overgang te waarborgen; om te voorkomen dat er ‘pech-en-gelukgeneraties’ ontstaan. Ook risico’s, waaronder het langleven risico, arbeidsongeschiktheidsrisico, beleggingsrisico, etc., worden samen gedeeld.

Zwaar werk afspraken

Ten aanzien van zwaar werk zijn er ook afspraken gemaakt. Voor onze maritieme sectoren, die zich naar onze mening zonder meer kwalificeren als zwaar werk, achten wij dit van belang. Belangrijke afspraken hierin zijn:

 • de minder snelle stijging van de AOW leeftijd;
 • na 45 dienstjaren met pensioen;
 • een eenmalige uitkering ineens (lumpsum van maximaal 10% van de pensioenaanspraken) bij pensionering;
 • de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) (deze regeling is inmiddels in een aantal cao’s binnen de maritieme sector afgesproken per 1 januari 2021 (onder voorbehoud van wetgeving);
 • extra verlof sparen;
 • een subsidiepot van 1 miljard euro, over een periode van vier jaar, ten behoeve van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het mogelijk maken van vervroegde uittreding.

Voldaan aan doelstellingen

De besturen van Nautilus International en FNV Waterbouw en de Raden van Advies van beide besturen zijn van mening dat wordt voldaan aan de eerder gestelde doelstellingen uit dit hoofdlijnenakkoord en hebben dit advies vervolgens meegegeven aan onze afgevaardigde in het ledenparlement van het FNV. Het FNV ledenparlement dient op 19 juni te beslissen of deze uitwerking voldoet aan de doelstellingen en kaders die werden afgesproken in het pensioenakkoord van 2019. Nautilus heeft, zoals hierboven al vermeld, 1 stem in het ledenparlement, waar in totaal 105 parlementsleden, vanuit alle FNV sectoren, zitting in hebben. De bedoeling is om na instemming van alle partijen nog voor de zomer met het nieuwe contract naar de Tweede Kamer te gaan.