FNV Waterbouw leden akkoord met nieuwe cao Waterbouw

Beste leden,

Zoals bekend bereikten op 5 april jongstleden de bonden met de werkgevers een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO Waterbouw. Het resultaat kent een looptijd van een jaar (van 1-4-2018 tot en met 31-3-2019) en voorziet in een structurele loonsverhoging van in totaal 2,75%. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt, gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met deze afspraken wordt enerzijds beoogd om medewerkers weerbaar te houden voor de arbeidsmarkt, door hen te faciliteren bij scholing en opleiding. Anderzijds om oudere medewerkers te ontzien bij het naderen van de pensioenleeftijd. Dit door hen minder uren te laten werken, tegen iets minder salaris en volledige pensioenopbouw.

Verder uitwerken van gemaakte afspraken

We hebben het onderhandelingsresultaat inmiddels ter goedkeuring voorgelegd aan onze leden. Uit de ontvangen reacties blijkt dat een ruime meerderheid van 97% akkoord is met het bereikte resultaat. Ook de FNV Waterbouw Raad van Advies is inmiddels akkoord.

In de komende maanden zullen we overgaan tot het verder uitwerken van de duurzame inzetbaarheid afspraken, zodat deze kunnen worden omgezet in concrete maatregelen. Bij de uitwerking hiervan zullen wij onze leden, u dus, uiteraard goed aangesloten houden bij de ontwikkelingen.

Nu het cao traject is afgerond, zal binnenkort ook het traject voor de Buitenlandovereenkomst volgen. Wij houden u op de hoogte.

Met vakbondsgroet,

Charley Ramdas
Voorzitter FNV Waterbouw