FNV Waterbouw laat zich meer zien!

Op 15 juni 2016 vond in het Scheepvaart en Transportcollege (STC) in Rotterdam de jaarvergadering van FNV Waterbouw plaats. De vergadering (her)benoemde, op voordracht van de Raad van Advies, Charley Ramdas tot voorzitter. Dit was procedureel noodzakelijk, daar Charley Ramdas in februari 2015 bij coöptatie benoemd was tot voorzitter, als opvolger van Dick Koerselman, wiens termijn nu afliep. Tevens werd Raad van Advieslid Jan Danser benoemd tot lid van de Raad van Advies.jaarvergadering 2015

Openstaande zetels
Momenteel heeft de Raad van Advies nog een aantal openstaande zetels. Wilt u actief invloed uitoefenen op het beleid en direct mee besluiten over allerlei zaken op het gebied van werk en inkomen? Meldt u zich dan aan via infowaterbouw@nautilusint.org. Op deze website kunt u hier meer informatie vinden.

ALV keurt beleid en werkplan goed
De vergadering stelde verder het jaarverslag 2015, het financieel verslag 2015 en de begroting van 2016 vast. Vervolgens werd uitgebreid ingegaan op het nieuwe werkplan voor 2016. Charley Ramdas lichtte toe dat ‘het werkplan een levend document is, dat steeds zal worden geactualiseerd en aangepast aan (mogelijk) nieuwe omstandigheden’. Een belangrijk uitgangspunt voor 2016 en de komende jaren is het streven om zoveel mogelijk werknemers te overtuigen lid te worden van FNV Waterbouw. De werving van leden gebeurt vooral door de activiteiten van kaderleden. Zij zijn onze ambassadeurs en overtuigen collega’s dat je collectief meer kunt bereiken dan als individu. Daarom zullen wij ons inzetten op het vergroten van de organisatiegraad.

Vergroten zichtbaarheid
Tevens wil FNV Waterbouw zichtbaarder worden voor (potentiële) leden. Vooral met onderwerpen en thema’s die de leden raken, zoals leef- en arbeidsvoorwaarden, mogelijke reorganisaties en de pensioenvoorziening. Maar ook met meer aandacht voor resultaten die voor individuele leden worden behaald, bedrijfscao-onderhandelingen, vlootbezoeken, enzovoort. Hiervoor worden vooral de website, facebook, het ledenblad Golf, nieuwsbrieven en een nog te ontwikkelen app ingezet. FNV Waterbouw zal met een duidelijker gezicht in de sector en binnen de bedrijven een begrip worden voor een ieder in de Waterbouw.

Huldiging jubilarissen
Na de lunch werden de leden en de later aangekomen jubilarissen rondgeleid door het imposante STC gebouw en kon men zich uitleven op een cutterzuiger simulator. Hierna werden de jubilarissen uitgebreid in het zonnetje gezet door de voorzitter Charley Ramdas en door de secretaris/penningmeester Sascha Meijer. Daarna werd er met hen geproost op een toekomst bestendige vakbond.
Het jaarverslag van FNV Waterbouw over 2015 kunt u hier lezen.