Algemene voorwaarden Bagger-/waterbouwfoto’s

  • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u FNV Waterbouw voor altijd toestemming en een exclusieve licentie om de door u ingestuurde foto of een gedeelte daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze licentie omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de foto of een gedeelte daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op de website www.fnvwaterbouw.nl of één van de andere sites van FNV Bouw en NAUTILUS International.
  • De licentie omvat onder meer ook het recht van FNV Waterbouw om de foto door te leveren aan derden, waaronder (foto)persbureaus, waarbij de derde het recht verkrijgt de foto verder openbaar te maken en te verveelvoudigen, alsmede het recht om dat aan weer anderen toe te staan. FNV Waterbouw zal 50% van hetgeen zij hiervoor van derden ontvangt overmaken op het door u opgegeven bank- of gironummer. Zorg dus dat dat nummer correct is!
  • De licentie verplicht FNV Waterbouw tot niets. In het bijzonder heeft FNV Waterbouw niet de verplichting de foto te publiceren of verder te exploiteren. Hoewel FNV Waterbouw op de site uw naam zal vermelden wanneer de foto daar wordt afgebeeld, staat FNV Waterbouw er niet voor in dat de derden aan wie uw foto eventueel wordt doorgeleverd, dat ook zullen doen.
  • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, garandeert u dat u de foto zelf hebt gemaakt, dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (d.w.z. de foto is niet gemanipuleerd, bewerkt of getruct), dat u door of bij het maken van de foto geen strafbaar feit hebt gepleegd of inbreuk hebt gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), dat u dat evenmin doet door de foto aan FNV Waterbouw te leveren en dat het FNV Waterbouw vrijstaat de foto te publiceren en ter publicatie door te leveren aan derden, zonder daarbij rechten van derden te schenden (bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). U vrijwaart FNV Waterbouw voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto.
  • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verleent u aan FNV Waterbouw onherroepelijk het recht om namens u en waar nodig mede op uw naam, op te treden tegen schendingen van uw auteursrecht op de foto. De kosten van dergelijke optredens zullen worden gedragen door FNV Waterbouw. Eventuele netto-opbrengsten ervan worden, na aftrek van alle kosten, tussen u en FNV Waterbouw gedeeld.