Voorlichtingsbijeenkomst over veranderingen in nieuwe pensioenstelsel

Op 7 september jongstleden vond in het Van der Valk Blijdorp hotel in Rotterdam, ook online te volgen via Microsoft Teams, een speciale Nautilus/FNV Waterbouw voorlichtingsbijeenkomst plaats over het nieuwe pensioenstelsel. De presentatie werd gegeven door de heer Hamadi Zaghdoudi, Head of Retirement Benelux bij Willis Towers Watson en voormalig adviserend actuaris van het pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart.

Daarnaast waren er pensioendeskundigen van Nautilus en de FNV aanwezig om vragen te beantwoorden. De herziening van het stelsel heeft niet alleen gevolgen voor actieve deelnemers in de fondsen, maar ook voor ex-deelnemers en gepensioneerden. Onze leden waren dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze voorlichtingsbijeenkomst. Er waren in totaal bijna 80 deelnemers.

Te maken keuzes
Hoewel nog niet alles op dit ogenblik duidelijk is, werden leden al wel meegenomen in de komende veranderingen en de te maken keuzes. In de presentatie ging de heer Zaghdoudi in op de huidige stand van zaken in het wetgevingstraject. Op dit ogenblik is de overheid nog bezig met het wetgevingstraject.

De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe wetgeving Wet Toekomst Pensioenen is 1 januari 2023 (dit was oorspronkelijk 1 januari 2022). De uiterste overstapdatum naar het nieuwe stelsel is ook een jaar opgeschoven, naar 1 januari 2027. Pensioenfondsen kunnen de overstap naar het nieuwe stelsel desgewenst eerder maken. Er werd een toelichting gegeven op het pensioenakkoord op hoofdlijnen.

Verschillen tussen oude en nieuwe stelsel
Verder werd er uitleg gegeven over de verschillen tussen het oude en het nieuwe stelsel en de twee contractvormen ´nieuwe pensioencontract´ en ´verbeterde premieregeling´, waaruit gekozen kan worden. Tevens werd ingegaan op de solidariteitsreserve in deze contracten, de gevolgen van de afschaffing van de doorsneepremie voor verschillende leeftijdsgroepen, de risicobereidheid in relatie tot beleggingen en de kans op korten of verhogen, alsmede het invaren van oude rechten in het nieuwe stelsel en de rol en verantwoordelijkheid van sociale partners en de fondsen.

Klik hier voor de presentatie (pdf)

Binnenkort ook bijeenkomsten Koopvaardij, Binnenvaart en Waterbouw
In het vervolg op deze eerste algemene voorlichtingsbijeenkomst zullen we in de nabije toekomst per sector (Koopvaardij, Binnenvaart en Waterbouw) aanvullende bijeenkomsten organiseren, waarbij we ook de input van onze leden zullen vragen over de te maken keuzes. Sociale partners zullen de komende jaren deze belangrijke keuzes moeten maken. Zo moeten er besluiten worden genomen over welk pensioencontract, de hoogte van de premie en in relatie hiermee de beoogde pensioenuitkering, het al dan niet omzetten van al opgebouwde aanspraken naar het nieuwe stelsel (het zogenaamde invaren) en het transitieplan naar het nieuwe stelsel. In het transitieplan staat de onderbouwing voor de gemaakte afspraken. Als de data voor deze bijeenkomsten bekend zijn, zullen we onze leden informeren.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.